Koninklijke Ridders van de Katteköp

Narrendom Haren

Carnavalsvereniging

Hoe kwam het narrendom Haren tot stand?

Velen zullen zich die vraag al gesteld hebben. Wel, een narrendom is een gebied waar narren behorend tot een welbepaalde vereniging of gezelschap, tijdens de carnavalsdagen de absolute heersers zijn. In dit geval het grondgebied van Haren in het zuiden van de provincie Limburg, waar de carnavalsvereniging de Ridders van de Katteköp jaarlijks borg staan voor meerdere carnavalsfestiviteiten, met als orgelpunt de organisatie van de carnavalstoet op de tweede zondag van de vasten.


Op zich is Haren geen gemeente meer, doch alles heeft uiteraard te maken met de fusies van gemeenten in de jaren zeventig.

Tot 31 december 1971 vormden Widooie, Piringen en Haren-Bommershoven drie afzonderlijke gemeentebesturen. Samen telden zij destijds 2.230 inwoners, met een oppervlakte van 14,52 km2, wat voor de verantwoordelijken van de fusies in 1971 meer dan een goede reden was om er inderdaad één gemeentebestuur van te maken, met als naam Gemeentebestuur Haren.

Lees verder >>>

Limburg

Over de provincie Limburg valt er uiteraard heel wat te vertellen, zeker wanneer we ons zouden verdiepen in de toeristische troeven die deze provincie te bieden heeft. Wat echter weinigen weten, is vanwaar de naam Limburg vandaan komt.


Het Waalse stadje Limbourg en de provincie Limburg hebben weinig gemeen. De heersers van Limbourg hadden wel een tijd lang heerlijke rechten op gebiedjes in het uiterste zuiden van de beide Limburgen (Belgisch en Nederlands Limburg), maar in de rest van de provincie hadden de graven en hertogen nooit iets in de pap te brokken. En toch werd de naam Limburg ontleend aan het Ardense hertogdom.

Belgisch-Limburg valt wel voor een groot deel samen met het oude graafschap Loon, dat van de 14de tot de 18de eeuw onderdeel was van het prinsbisdom Luik.

Lees verder >>>

Haspengouw

Men pleegt wel eens te zeggen dat Haspengouw de plaats is waar de rijkdom aan de bomen groeit.


Anderzijds is de kastelendichtheid in ons land nergens groter dan in Haspengouw, wat ontegensprekelijk te maken heeft met de erg vruchtbare bodem.


Uit oude pentekeningen kan opgemerkt worden dat in de 17de eeuw al fruit geteeld werd in Haspengouw. Door de industrialisering in de 19de eeuw, met de aanleg van wegen, spoorwegen en andere verkeerskanalen werden de rijke Haspengouwse leembodems omgevormd tot één grote fruittuin. Sindsdien zijn Haspengouw en boomgaarden die in de lente borg staan voor de prachtige bloesempanorama's bijna synoniemen. Nochtans wordt slechts één derde van Haspengouw gebruikt voor de fruitteelt, terwijl liefst tweederde wordt ingenomen door akkerbouw, hetgeen niet verwonderlijk is omdat de zware leemgronden van Droog Haspengouw behoren tot de vruchtbaarste gronden ter wereld.

Lees verder >>>

Haren-Bommershoven

Hoewel we als carnavalvereniging de beide kerkdorpen als twee afzonderlijke entiteiten beschouwen, worden ze in deze toelichting als een geheel aanzien. Je zou kunnen spreken van een merkwaardig tweelingdorp.


De vondst van voorwerpen uit de prehistorie en de restanten van een Romeinse villa duiden op een vroege kolonisatie. In de Gallo-Romeinse tijd lag Bommershoven op de belangrijke heirbaan en handelsweg van Keulen (D) naar Cassel (F).


Haren was tijdens het Ancien Régime een autonome Loonse gemeente en tot 1796 de zetel van de schepenbank Haren-Bommershoven. In 1796 verloor Haren echter zijn autonomie en werd het tot 1970 een gehucht van Bommershoven.

Lees verder >>>

Piringen

Dit kerkdorp behoort tot de gordel van de westelijke deelgemeenten rond Tongeren.


Landschappelijk ligt Piringen in de overgangsfase tussen Droog- en Vochtig Haspengouw. Als kerndorp heeft het zich ontwikkeld ten noorden van de Romeinse Heirbaan Tongeren-Tienen en ten zuiden van de voormalige spoorweg Sint-Truiden-Tongeren. De laatste decennia groeit de bevolking gevoelig aan zodat er momenteel een duizendtal inwoners zijn.


In de Tomstraat (vandaar ook de naam) stonden destijds twee tumuli, die echter als gevolg van nivelleringswerken in de loop der jaren volledig verdwenen zijn.

Lees verder >>>

Widooie

Dit dorp situeert zicht ten westen van Tongeren. Het is gelegen in de bovenloop van de Mombeek, wiens brongebied trouwens in deze gemeente ligt. De talrijke boerderijen tonen duidelijk aan dat dit typische kerndorp een rijke landbouwtraditie heeft. In tegenstelling tot de andere gemeenten, Haren-Bommershoven en Piringen stagneert het bevolkingscijfer, omdat heel wat mensen die opgroeiden in dit dorp in de zestiger en zeventiger jaren, bij gebrek aan een voldoend aanbod aan bouwgrond, verplicht waren uit te wijken naar andere plaatsen.


Het cultuurlandschap wordt beheerst door graanakkers en suikerbietenvelden. Widooie behoort tot Droog-Haspengouw.

Lees verder >>>